Regulamin sklepu StudioSłodyczy.pl – www.studioslodyczy.pl

Dzień dobry!
Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego, w którym zawarte zostały informacje o świadczeniu za pośrednictwem tego sklepu usług drogą elektroniczną.
Na początek nasze pełne dane rejestrowe jako administratora sklepu i sprzedawcy:
Studio Graficzne Agnieszki i Grzegorza Głowienka s.c.
ul. Rolna 17, 05-220 Zielonka
NIP 125-11-30-189
.
Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności za zamówienia, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.
W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail studio@studioslodyczy.pl lub dzwoniąc pod numer 504 253 803 w godzinach od 9:00 do 17:00 (dotyczy dni roboczych).
Pozdrawiamy i życzymy udanego korzystania z sklepu
Zespół sklepu StudioSłodyczy.pl
 
§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, podmiot korzystający ze Sklepu,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym,
 3. POCK – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Kupującym,
 4. Sprzedawca – Studio Graficzne Agnieszki i Grzegorza Głowienka s.c., ul. Rolna 17, 05-220 Zielonka, NIP 125-11-30-189, które jest właścicielem sklepu StudioSlodyczy.pl
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://studioslodyczy.pl/warunki-wspolpracy/regulamin
 6. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.studioslodyczy.pl
 7. Dzień roboczy – uważa się dzień od poniedziałku do piątku, wyłączając święta.
 
§ 2
Postanowienia wstępne
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnianiu Kupującym możliwości:
  1. przeglądania zawartości Sklepu,
  2. pobrania materiałów dodatkowych na dysk komputera lub do pamięci urządzenia,
  3. zakupu spersonalizowanych produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Sklep dedykowany jest dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą zainteresowanych zakupami personalizowanych produktów reklamowych.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 4. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail – w celu przesłania zapytania poprzez formularz kontaktowy.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 
§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Kupujący może przeglądać zawartość Sklepu anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych, ale w celu skorzystania z formularza kontaktowego wymagane jest podanie określonych danych osobowych. Zasady postępowania z danymi osobowymi zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://studioslodyczy.pl/warunki-wspolpracy/polityka-prywatnosci
 3. Korzystanie ze Sklepu jest nieodpłatne. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail studio@studioslodyczy.pl. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 
§ 4
Prawa własności intelektualnej
 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 
§ 5
Zawartość Sklepu
 1. Zawartość Sklepu tworzą materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe oraz audio-wizualne.
 2. Zawartość Sklepu dostępna jest publicznie dla wszystkich Kupujących.
 3. W Sklepie mogą być zawarte hiperłącza przekierowujące Kupującego na strony zewnętrzne, w szczególności na strony Sklepu Sprzedawcy, za pośrednictwem którego możliwy jest zakup produktów z oferty Sprzedawcy.
 4. Zawartość Sklepu objęta jest ochroną prawno-autorską. Rozpowszechnianie treści dostępnych w Sklepie bez uprzedniej zgody podmiotów uprawnionych może stanowić naruszenie praw autorskich i skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 5. Na zawartość Sklepu składają się również formularze, które pozwalają skontaktować się ze Sprzedawcą lub poprosić o kontakt ze strony Sprzedawcy.
 6. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca może udostępniać Kupującemu do pobrania dodatkowe materiały, takie jak teksty, grafiki, zdjęcia, nagrania dźwiękowe, materiały audiowizualne.
 7. Dodatkowe materiały mogą być dostępne do pobrania w różnych miejscach Sklepu. Materiały mogą być rozpowszechnianie jako pojedyncze pliki lub archiwa .zip lub .rar.
 
§ 6
Zasady przesyłania wycen
 1. Kupujący może poprosić Sprzedającego o wycenę poprzez:
  1. wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce KONTAKT,
  2. wysyłanie wiadomości na adres e-mail: studio@studioslodyczy.pl
  3. kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta, które jest do Państwa dyspozycji w dni robocze w godzinach od 9:00-17:00 pod numerem telefonu 504 253 803.
 2. Po uzyskaniu od Kupującego wszystkich potrzebnych informacji do przygotowania wyceny (takich jak m.in.: rodzaj produktu, nakład, personalizacja opakowania, rodzaj znakowania, liczba miejsc dostawy wraz z rozdzielnikiem ilościowym, oczekiwany termin realizacji zamówienia), Sprzedający przygotuje i prześle wycenę do Kupującego najszybciej jak to będzie możliwe.
 3. Wyceny przesyłane są przez Sprzedawcę do Klienta tylko i wyłącznie drogą wiadomości e-mail ze skrzynek firmowych w domenie studioslodyczy.pl
 4. Wyceny zamówień dokonywane są przez Sprzedawcę bezpłatnie. Otrzymanie wyceny przez Kupującego nie jest jednoznaczne ze zobowiązaniem do skorzystania z usług Sprzedającego. Okres ważności każdej z wycen to nie mniej niż 10 dni kalendarzowych od momentu jej wysłania na adres mailowy Kupującego, chyba, że w wycenie podano inny okres ważności. Wycena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
 5. Sprzedający zastrzega sobie możliwość do zmiany ceny realizacji danego zamówienia względem ceny podanej w wycenie. O zmianie ceny Kupujący zostanie poinformowany w formie mailowej jeszcze przed przystąpienie do realizacji zamówienia. W takim przypadku Kupującemu przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia.
 
§ 7
Składanie zamówienia
 1. Kupujący może złożyć zamówienie w Sklepie poprzez:
  1. wysyłanie wiadomości na adres e-mail: studio@studioslodyczy.pl
  2. Dane niezbędne do przesłania w zamówieniu:
   1. Nazwa firmy
   2. Adres (do faktury oraz do wysyłki)
   3. NIP
   4. Imię i nazwisko, nr telefonu i e-mail osoby kontaktowej
   5. Opis produktu wraz z jego specyfikacją
   6. Nakład
   7. Rodzaj personalizacji
   8. Określenie po czyjej stronie leży przygotowanie projekt graficznego (po stronie Sprzedającego czy Kupującego)
   9. Sposób pakowania
   10. Sposób dostawy
   11. Wybór metody płatności
   12. W e-mailu z zamówieniem należy załączyć zaakceptowany wariant wyceny.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 4. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 3 powyżej.
 
§ 8
Dostawa i płatność
 1. Dostępne sposoby dostawy prezentowane są Kupującemu na etapie przesłania wyceny przez Sprzedającego. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu: w przypadku pierwszego Zamówienia składanego przez Kupującego wymagany jest przelew na konto bankowe w wysokości 100% wartości przed realizacją zamówienia. W przypadku kolejnych zamówień Kupującego, Sprzedający może zaproponować płatność odroczoną do 14 dni.
 3. Na zrealizowane zamówienia Sprzedawca wystawia Kupującemu Fakturę VAT. Zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Złożenie zamówienia w sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Kupującego na otrzymanie faktury VAT w postaci elektronicznej.
 4. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia np. z powodu braku określonego produktu lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w określonym przez Zamawiającego czasie. W przypadku zamówień opłaconych, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego. W/w zapis nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji czyli takich, dla których została zawarta umowa sprzedaży.
 
§ 9
Realizacja zamówienia
 1. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji przez Sprzedającego.
 2. Po akceptacji wyceny przez Kupującego do zamówienia wystawiana jest Faktura proforma, na podstawie której Kupujący wykonuje przelew bankowy na wskazane na fakturze konto bankowe.
 3. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji w chwili potwierdzenia go przez Sprzedającego poprzez e-mail wysłany do Kupującego oraz po zaksięgowaniu na koncie bankowym Sprzedającego wpłaty w wysokości 100% wartości zamówienia uiszczonej przez Kupującego, chyba, że w wycenie zostały ustalone indywidualne warunki handlowe.
 4. Realizacja zamówienia polega na wykonaniu zamówionych produktów, przygotowaniu personalizowanych opakowań, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia.
 5. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).
 6. Czas realizacji zamówienia wskazywany jest zawsze Kupującemu przy wycenie przesyłanej przez Sprzedającego.
 7. Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek cele przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.
 8. W przypadku zamówienia przez Kupującego produktów wraz z wykonaniem projektu opakowania, bileciku z dedykacją, usługi grawerowania, nadruku lub jakiejkolwiek innej usługi świadczonej przez Sprzedającego, w ramach której przy przygotowaniu zamówionego towaru wykorzystuje się wszelkiego rodzaju materiały, w szczególności obrazy, tekst lub inne treści bądź elementy personalizacji produktu dostarczone przez Kupującego, Kupujący gwarantuje i oświadcza, że korzystanie z przesłanych materiałów nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych. Sprzedawca w żadnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności za materiały i treści dostarczone przez Kupującego, a wszelkie roszczenia wynikające z ich wykorzystania przy realizacji zamówienia obciążać będą Kupującego.
 
§ 10
Odstąpienie od umowy Konsumenta lub POCK
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Z wyłączeniem następujących przypadków opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: pkt.3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; pkt.4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; pkt.5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 
§ 11
Odpowiedzialność Sprzedawcy
 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep dostępny był dla Kupującego bez przerw i zakłóceń.
 2. Sprzedawca nie jest jednak w stanie zagwarantować, że Sklep będzie dostępny dla Kupującego bez przerw i zakłóceń, w szczególności ze względu na konieczne prace techniczne lub modernizacyjne. W związku z tym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępności Sklepu, w szczególności ze względu na konieczne do przeprowadzenia prace techniczne lub modernizacyjne.
 3. Sprzedawca może podjąć decyzję o zakończeniu działalności w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn bez konieczności tłumaczenia tych przyczyn Kupującemu. W takiej sytuacji, Sprzedawca powiadomi o swojej decyzji Kupującego.
 
§ 12
Gwarancja świeżości
 1. Znajdujące się w zestawach pralinki i czekoladki przyrządzane są według tradycyjnych przepisów i nie zawierają szkodliwych, niedopuszczonych do obrotu spożywczego substancji przedłużających termin przydatności do spożycia. Opuszczając firmę producenta są zawsze kontrolowane pod względem świeżości.
 2. Z uwagi na fakt, iż wysoka temperatura i duża wilgotność wpływają niekorzystnie na naturalne wyroby czekoladowe, należy zwrócić szczególną uwagę na sposób przechowywania produktów czekoladowych, wskazany na etykietach umieszczonych na opakowaniach. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Sklepu w zakładce Warunki współpracy.
 3. Biorąc pod uwagę najczęściej występujące warunki otoczenia oraz wiedzę i doświadczenie Sprzedawcy termin przydatności do spożycia poszczególnych produktów wynosi:
  1. czekoladek umieszczanych we wszystkich zestawach: minimum 5 tygodni,
  2. pozostałych produktów: minimum 6 tygodni,
  3. czekoladowych telegramów: minimum 6 miesięcy.
 
§ 13
Odpowiedzialność za wady
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Rękojmia za wady jest wyłączona w przypadku Kupujących innych niż Konsument lub POCK.
 4. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  2. żądać usunięcia wady,
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 5. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 6. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://studioslodyczy.pl/imgs_upload/warunki-wspolpracy/regulamin/formularz_reklamacyjny-studioslodyczy.doc jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 9. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 10. Produkty z czekolady są z natury kruche i pomimo licznych zabezpieczeń w postaci opakowania zewnętrznego oraz kartonika wysyłkowego mogą ze względu na rodzaj dostawy (paczka pocztowa, przesyłka kurierska) ulec ukruszeniu lub ułamaniu, co oczywiście nie obniża ich walorów smakowych i wartości produktu, jednak wizualnie może nie odpowiadać Kupującemu. Prosimy wziąć pod uwagę taką ewentualność przed złożeniem zamówienia.
 
§ 14
Dane osobowe i pliki cookies
 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 4. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach Sklepu opisane są w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://www.studioslodyczy.pl/warunki-wspolpracy/polityka-prywatnosci
 
§ 15
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 
§ 16
Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 października 2022.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu.
 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne będą do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.
Nasze rodzinne studio przeniesie Cię w świat personalizowanej czekolady. Szukasz nieszablonowego upominku firmowego? Marzy Ci się czekolada spersonalizowana pod ciebie? Wprowadzasz nowy produkt i chcesz zrobić coś niezwykłego, aby zachwycić klientów? Napisz do nas i sprawdź, co możemy razem stworzyć!
Specjalne okazje wymagają wyjątkowych działań.
Kontakt
Studio Słodyczy
ul. Rolna 17
05-220 Zielonka
tel: +48 504 253 803
tel: +48 501 782 176

© Studio Graficzne Agnieszki i Grzegorza Głowienka

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
Akceptuję